Deklaracja ideowa KNP

Kongres Nowej Prawicy jest zarejestrowaną partią polityczną jednoczącą wysiłki obywateli Polski w dążeniu do rekonstytucji w Polsce norm i zasad cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska wyrasta z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej.

 

Łączy nas pragnienie służby normom i zasadom wyrażającym moralnie słuszne zasady współżycia obywateli  oraz maksymalny zakres wolności i odpowiedzialności obywateli w relacjach z organami władzy publicznej. Władza publiczna nie powinna być upoważniona do ordynowania norm moralnych, a jedynie do ich propagowania i skutecznej ochrony.

 

Łączy nas przekonanie, że istnieje dobro obiektywne wyrażone zbiorem norm moralnych.

 

Łączy nas przekonanie, że istnieją niezbywalne prawa przynależne osobie ludzkiej, rodzinie i narodowi oraz moralnie słuszne zasady sprawowania władzy. Prawa i zasady te są nadrzędne w stosunku do treści praw stanowionych i kompetencji władz publicznych. Jednostkę, rodzinę i naród – a także religię, Kościół, moralność społeczną i kulturę – uważamy za pierwotne i autonomiczne względem państwa, które winno im służyć zgodnie z wykształconymi przez wieki regułami.

 

Łączy nas przekonanie, że w staraniach naszych ważniejsze są środki niż cele. Podstawowym środkiem w naszych staraniach i dążeniach jest upowszechnianie wiedzy o normach i zasadach łacińskiej cywilizacji oraz upowszechnianie postawy służby tym normom i zasadom. Szczególnym przedmiotem  naszych starań jest przestrzeganie tych norm i zasad w tworzonych przez nas strukturach społecznych.

 

Łączy nas przekonanie, że władze, a w szczególności władza ustawodawcza, winny powstrzymywać się przed ingerencją w obszar wolności człowieka wyznaczony przez prawa naturalne, chyba, że jest to niezbędne dla ochrony życia, wolności lub własności innych osób. Dotyczy to w szczególności praw rodzicielskich, swobody poruszania się, wolności gospodarczej, sumienia, słowa, nauki i umów.

Wierzymy jednocześnie, że suwerenność Polski jest podstawową wartością polityczną i podstawowym  warunkiem realizacji naszych celów. Wierzymy też,  że skuteczność naszych starań w aktualnych uwarunkowaniach jest możliwa.

 
26/06/15

Copyright Akademia Patriotów 2017 ©